กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล