กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร

1.1 ข้าราชการ   

1.2 ลูกจ้างประจำ  

1.3 พนักงานราชการ 

1.4 ลูกจ้างชั่วคราว 

 

2. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการบริหารดาวเด่น (Stars Management)   

2.2 เส้นทางการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในแต่ละตำแหน่ง

 

   

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต  ประกอบด้วย 

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว 

3.2 หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ

 

   

4. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ  การสร้างขวัญ กำลังใจ

4.1 การให้คุณให้โทษ

- คู่มือวินัยและการรักษาวินัย   

- คู่มือการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต  

- คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

   

4.2 การสร้างขวัญ กำลังใจ

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สจริต  

- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   

- ทุนการศึกษา