กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

คู่มือสำหรับประชาชน  กรมสรรพสามิต

 **อยู่ในระหว่างปรับปรุงคู่มือประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560*

            คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต