กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมสรรพสามิต

 

 O6(1.1)TH.png   

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาไทย)

ดาวน์โหลด

 

 

O6(1.2)EN.png

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Download

 

 

O6(1.3).png

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

ดาวน์โหลด