มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

1.1 กระบวนงาน : การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   

1.2 กระบวนงาน : การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ  

 

2. คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

 

 

**อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชนและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 **