กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1.1 กระบวนงาน : การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

1.2 กระบวนงาน : การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

2. คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

3. คู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

5. แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

6. แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต (Business Continuity Plan of Excise Department) พ.ศ. 2563

 

**อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชนและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 **