กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

1. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย   Download  

 

2. แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัด: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)   Download 

 

3. แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัด: การควบคุมภายใน (ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)   Download 

 

4. แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต (BCP) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงใหม่ : มิถุนายน 2565)   Download

 

5. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 2.0   Download

 

6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563   Download

 

7. เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่กำหนดไว้ ตามประกาศกรมสรรพสามิต 
    เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

      7.1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1   สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   Download                          

     7.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่   Download       

     7.3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   Download     

     7.4 เอกสารแสดงระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ปรับปรุง)   Download