กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เอกสารงานเผยแพร่

 

เอกสาร

รายละเอียด

แนวทางดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัด : การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

แนวทางดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง การออกแบบประสบการณ์บริการของผู้เสียภาษี User Experience & Service Design

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 รายละเอียด

คู่มือการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 รายละเอียด

คู่มืออัตลักษณ์องค์กรกรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT CORPORATE IDENTITY MANUAL) 

 รายละเอียด

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT SERVICE STANDARD MANUAL) 

รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 และ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ตัวชี้วัดที่ 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 

 รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

 รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 

 รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 

 รายละเอียด

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับภาษาไทย)

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสำหรับภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ โดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ โดย DGA x DATA CUBE) 

รายละเอียด

การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 

 รายละเอียด

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ ITAS

รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563
(หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2261 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ

รายละเอียด

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
สำหรับคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10
(หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2260 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ 1-3

รายละเอียด

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
(หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2259 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ 1-3

รายละเอียด

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual for User) ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 1.0

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 สมฐ.1 สมฐ. 2)

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่)

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา)

รายละเอียด

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต (Business Continuity Plan of Excise Department) พ.ศ. 2563

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

หนังสือ กพร. ด่วน ที่ กค 0622/237 ลว. 9 มิ.ย. 63 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

รายละเอียด

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

รายละเอียด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสาร

รายละเอียด

สอบถามความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจรายชื่อโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แนวทางการตอบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)

รายละเอียด

แจ้งการรายงานผลการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

รายละเอียด

คำชี้แจงและเอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายละเอียด

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มในประเด็นที่ 2,4 และ 5

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียด

ขอสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพสามิต

รายละเอียด

การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

รายละเอียด

ขอให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

รายละเอียด

ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ผ่านระบบ ITAS

รายละเอียด

ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ในระบบ ITAS

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด