เอกสารงานเผยแพร่

 

เอกสาร

รายละเอียด

เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด  

แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสาร

รายละเอียด

สอบถามความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจรายชื่อโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แนวทางการตอบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)

รายละเอียด

แจ้งการรายงานผลการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

รายละเอียด

คำชี้แจงและเอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายละเอียด

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มในประเด็นที่ 2,4 และ 5

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียด

ขอสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพสามิต

รายละเอียด

การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

รายละเอียด

ขอให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

รายละเอียด

ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ผ่านระบบ ITAS

รายละเอียด

ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในระบบ ITAS

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด