กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เอกสารงานเผยแพร่

 

เอกสาร

รายละเอียด

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ ITAS

รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 (หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2261 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ

รายละเอียด

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 (หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2260 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ 1-3

รายละเอียด

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 (หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0620/ว 2259 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) พร้อมเอกสารแนบ 1-3

รายละเอียด

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual for User) ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 1.0

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 สมฐ.1 สมฐ. 2)

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่)

รายละเอียด

เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานฯ (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา)

รายละเอียด

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต (Business Continuity Plan of Excise Department) พ.ศ. 2563

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

หนังสือ กพร. ด่วน ที่ กค 0622/237 ลว. 9 มิ.ย. 63 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

รายละเอียด

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

รายละเอียด

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสาร

รายละเอียด

สอบถามความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจรายชื่อโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

รายละเอียด

แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แนวทางการตอบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)

รายละเอียด

แจ้งการรายงานผลการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

รายละเอียด

คำชี้แจงและเอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายละเอียด

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มในประเด็นที่ 2,4 และ 5

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียด

ขอสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพสามิต

รายละเอียด

การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

รายละเอียด

ขอให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

รายละเอียด

ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ผ่านระบบ ITAS

รายละเอียด

ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในระบบ ITAS

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด