กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การดำเนินการตามแนวทางในคู่มือ “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

1.1 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค0620/ว 18 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแนวทางในคู่มือ “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” (สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.2 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0620/ว 194 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง/รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

 

2. คู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

3. รายการเอกสารเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

3.1 ประเด็นที่ 1 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสำรวจ 1-1) 

3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

(1) หน่วยงานส่วนกลาง

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

(1.1) (แบบ OIT-1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 1 (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง)  

(1.2) (แบบฟอร์มที่ 2-1) แบบฟอร์ม: แผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

(1.3) (แบบ OIT-2) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 2 (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง)  

(2) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

(2.1) (แบบ OIT-1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 1 (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10) 

(2.2) (แบบฟอร์มที่ 2-1) แบบฟอร์ม: แผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

(2.3) (แบบ OIT-2) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 2 (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10)  

(3) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

(3.1) (แบบ OIT-1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 1 (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

(3.2) (แบบฟอร์มที่ 2-1) แบบฟอร์ม: แผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน  

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

(3.3) (แบบ OIT-2) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 2 (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

3.3 ประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

(1) (แบบติดตาม ปค 5-1) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 

(2) เอกสารอธิบาย (แบบติดตาม ปค 5-1) 

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

(3) (ภาคผนวก ก) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

(2) การประเมินความเสี่ยง 

(3) กิจกรรมการควบคุม 

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(5) การติดตามประเมินผล 

(4) (ภาคผนวก ข) แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบสอบถาม 3 ชุด ดังนี้

(4.1) แบบสอบถามชุดที่ 1 ด้านการบริหาร  

➤ องค์ประกอบของแบบสอบถามชุดที่ 1 

➤ การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

แบบสอบถามชุดที่ 2 ด้านการเงิน ประกอบด้วย

(4.2.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

(4.2.2) ทรัพย์สิน 

(4.2.3) รายงานการเงิน  

➤ องค์ประกอบของแบบสอบถามชุดที่ 2 

➤ การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

(4.3) แบบสอบถามชุดที่ 3 ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย

(4.3.1) การบริหารบุคลากร 

(4.3.2) ระบบสารสนเทศ 

(4.3.3) การบริหารพัสดุ  

➤ องค์ประกอบของแบบสอบถามชุดที่ 3 

➤ การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

(5) (แบบ ปค. 4-1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

➤ เอกสารอธิบายแบบ ปค. 4-1 

(6) (แบบ ปค. 5-1) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

➤ คำอธิบายแบบ ปค. 5-1 

3.4 ประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

(1) หน่วยงานส่วนกลาง

➤ แบบฟอร์มจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(2) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10

(2.1) แบบฟอร์มที่ 4 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 

(2.2) แบบฟอร์มที่ 4 - 2 (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) 

(2.3) แบบฟอร์มที่ 4 - 3 (ภ) รายละเอียดการเข้าตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

(2.4) แบบฟอร์มที่ 4 - 4 (ภ) แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 2565

➤ ภาคที่ 1 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 2 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 3 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 4 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 5 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 6 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 7 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 8 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 9 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

➤ ภาคที่ 10 แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(3) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

(3.1) แบบฟอร์มที่ 4 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment Report) 

(3.2) แบบฟอร์มที่ 4 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565