กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้ความรู้และการตอบคำถามการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

                    แผนงานการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้ความรู้และการตอบคำถามฯ  คลิกที่นี่   

                  แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้ความรู้และการตอบคำถามฯ   คลิกที่นี่

       สรุปผลการดำเนินงานสำหรับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิกที่นี่ 

                  FAQ คำถามที่พบบ่อย สำหรับประเด็นตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ   คลิกที่นี่