กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

                  >> แผนงานการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
                      ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คลิกที่นี่  

                  >> สรุปผลจากแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงาน
                      เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คลิกที่นี่