กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 

               >> แผนงานการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิกที่นี่

  

               >> สรุปผลจากแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิกที่นี่

 

                >> รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิกที่นี่

  

               >> สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิกที่นี่

  

               >> FAQ คำถามที่พบบ่อย สำหรับประเด็นตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ   คลิกที่นี่