กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

open.jpg

 

 

 โครงการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิต
ด้วย UX & Service Journey Design 
 

>> 
การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566
คลิกที่นี่