กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการสอบถามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

         megaphone.png ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

 

                             1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 

 

 Email_Logo.png

>>  esdg@excise.go.th     หรือ     >>  esdg.esd@gmail.com               

 

 

 

2. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต  

 

 

 WebExcise.png

https://www.excise.go.th 

 

 

                     megaphone.png  Social Network                   

 

                             ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

                  fb-round-flat-512.png