ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

megaphone.pngQ & A (ถาม - ตอบ)

 

  1. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

1.1 E-Mail: esdg@excise.go.th

1.2 E-Mail : esdg.esd@gmail.com

 2. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต    

megaphone.pngSocial Network

          ช่องทางการติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

                   fb-round-flat-512.png