เกี่ยวกับสำนักงาน > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ค่านิยม (STARS)

S standardization

T Transparency

A Accountability

R Rapid & simplicity

S Satisfaction