เกี่ยวกับสำนักงาน > ผลงาน กพร.
  
การควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต 
การควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต 2561
การพัฒนาองค์กรบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
ควบคุมภายในกรมสรรพสามิต ปี 2560