เกี่ยวกับสำนักงาน > ผลงาน กพร.
  
การพัฒนาองค์กรบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ควบคุมภายในกรมสรรพสามิต ปี 2560
การควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต 
การควบคุมภายใน
การพัฒนาองค์กรบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560