head-pmqa.png

PMQA เป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรภาคราชการโดยนำ "เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"มาใช้กับระบบราชการเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการยกระดับและการบูรณาการร่วมกันซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่าง ข้อกำหนดต่างๆ ในทุกหมวดของ PMQA ทั้ง 7 หมวด กรมสรรพสามิต ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร โดยผลักดันเพื่อ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การกำหนดแนวทาง การนำไปปฏิบัติ การปรับปรุง และ บูรณาการให้เกิดความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นรูปแบบของการสร้าง การมีส่วนร่วมของบุคลากร ทำให้ในปีงบประมาณ 2553กรมสรรพสามิตได้ คะแนนประเมิน PMQA 5 คะแนนเต็ม ซึ่งในกระทรวงการคลังมี 2 หน่วยงาน เท่านั้นที่ได้คะแนนเต็ม คือ กรมสรรพสามิต และกรมบัญชีกลาง และใน ปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิต มีโครงการที่จะขยายการดำเนินการตาม เกณฑ์ PMQA ทั่วทั้งองค์กรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (นำร่อง 10 หน่วยงาน)

small-diagram-pmqa.png

 001.jpg 002.jpg

003.jpg 004.jpg

005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg

009.jpg 010.jpg