1)     LINK คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

2)     แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน download 1    download 2

3)     บันทึกข้อความ download

4)     แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้คู่มือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    download

 

คู่มือ11.jpg