** คู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชนและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 **

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานบริหารการจัดเก็บภาษี

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานออกใบอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานพัฒนามาตรฐานกลไกทางด้านภาษี

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานตรวจสอบและประเมินภาษี

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานปราบปรามและดำเนินการกับผู้กระทำความผิด

คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการพิสูจน์ของกลางและจัดการของกลาง

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

คุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อจัดเก็บภาษี

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานบริหารการเงิน/การคลัง