h3-internal.png  

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง         

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

- ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

- คู่มือระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ควบคุมภายใน)

- แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logo-internal.png 

        

  แบบฟอร์ม


 - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

- แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)