h3-internal.png  

การควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต 2560

logo-internal.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบฟอร์ม

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 

2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

3. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน