เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  
โครงสร้างบุคลากรสำนักพัฒนาระบบบริการ
 Man-Uniform-Mgt.png
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  

 
 น.ส.ศรัณย์ทิพย์-เสาวภาพ(นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ).gif  น.ส.ปรียาภรณ์-จันทร์สอิ้ง-(นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ.gif  นายปัญจพล-สัตยานุรักษ์-(นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ.gif  นายอัคเดช-วินัยพานิช-(นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ.gif

น.ส.ศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

น.ส.ปรียาภรณ์ จันทร์สอิ้ง
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ

นายปัญจพล สัตยานุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ

นายอัคเดช วินัยพานิช
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ

 
 น.ส.ภิญญดา-รุ่งชวนันท์-(นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ.gif  น.ส.กัลยารัตน์-มิณฑสูตร-นักวิชาการสรรพสามิต.gif  น.ส.จิรนันท์ วโรรส นักวิชาการสรรพสามิต.gif  น.ส.นิภาวรรณ-ถึงฝั่ง.gif
น.ส.ภิญญดา รุ่งชวนันท์
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
น.ส.กัลยารัตน์ มิณฑสูตร
นักวิชาการสรรพสามิต
น.ส.จิรนันท์ วโรรส
นักวิชาการสรรพสามิต
น.ส.นิภาวรรณ ถึงฝั่ง
นักวิชาการสรรพสามิต
 
 น.ส.พิมลมาลย์-เอี่ยมโอภาส-นักวิชาการสรรพสามิต.gif  น.ส.วิลาวัลย์-เพชรพิพัฒน์-นักวิชาการสรรพสามิต.gif  น.ส.กัลยาณี-พรหมลิภณกุล-พนักงานธุรการ.gif Man-Uniform-Mgt.png 
น.ส.พิมลมาลย์ เอี่ยมโอภาส
นักวิชาการสรรพสามิต
น.ส.วิลาวัลย์ เพชรพิพัฒน์
นักวิชาการสรรพสามิต

น.ส.กัลยาณี พรหมลิภณกุล
พนักงานธุรการ

นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ