เกี่ยวกับสำนักงาน > หน้าที่ความรับผิดชอบ
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 การพัฒนาการบริหารของกรมสรรพสามิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการนำนวัตกรรมทางการบริหารมาใช้ และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

            1. พิจารณา เสนอแนะให้คำปรึกษาต่ออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบบริหารภายในกรม
            2. จัดทำ พัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทำงานใหม่ ๆ เพื่อ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน 
            3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมรวมทั้ง สนับสนุนการนำเทคนิคการบริหารแนวใหม่มาใช้ในกรม
            4. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบบริหารภายในกรม 
            5. สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงาน ภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย
            6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย จากโครงสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงเห็นควรกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความ รับผิดชอบสำหรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตระดับ ชำนาญการพิเศษ
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด หรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการ บริหารและกระบวนการทำงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม ติดตามและแก้ไขปัญหาใน การดำเนินการหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ประสานและ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ บริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น กรรมการหรือคณะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตระดับ ชำนาญการ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดหรือพัฒนารูปแบบหรือ วิธีการบริหารและกระบวนการทำงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าใน เชิงภารกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ พิจารณา เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร ราชการในกรม ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 
           ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแผนการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหรือพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงานของกรมให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ กรม ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนผู้มาใช้บริการ พิจารณา เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย