เกี่ยวกับสำนักงาน > คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

ผลคำรับรองปี53 (9 เดือน)

คะแนนสิ้นสุด

ผลคำรับรองปี54 (6 เดือน)

ผลคำรับรองปี54 (9 เดือน)