กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม Say No to Plastic Day (วันงดใช้พลาสติก)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดกิจกรรม Say No to Plastic Day วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. พกแก้วน้ำ กล่องข้าว และถุงผ้า เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติก และลดขยะจากพลาสติก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร Excise ESG Let’s Sport Day เชิญชวนเจ้าหน้าที่สวมรองเท้าผ้าใบ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริเวณรอบอาคารกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2566...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์