- Master Of Arts in Economics and Special Studies TUFTS University, U.S.A
- International TAX Program, Harvard University, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
- พ.ศ. 2557 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
- พ.ศ. 2551 - 2552 นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักแผนภาษี
- พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
- พ.ศ. 2547 - 2548 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
- 5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2552 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- 5 ธันวาคม 2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 5 ธันวาคม 2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2415600 ต่อ 55511-2
wilai@excise.go.th

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ 2557 – 2561
 • วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์โดยรวมของหน่วยงาน “ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” วิสัยทัศน์ด้านไอซีที
  “ผู้นำด้านบริการของหน่วยงานราชการ ด้วยนวัตกรรม ICT มาตรฐานสากล”
 • พันธกิจด้านไอซีที
  • 1. จัดหาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรมสรรพสามิต เช่น ระบบเครื่องแม่ข่าย
   คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • 2. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย
  • 3. บริหารจัดการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารรองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสากล
  • 4. จัดหาและสร้างนวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการของกรมสรรพสามิต
 • ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของหน่วยงาน : จากการวิเคราะห์พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิต ในการหารายได้เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัยทัดเทียมกับหน่วยงานด้านภาษีอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวนำ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน เพิ่มบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมีช่องทางที่หลากหลาย จึงได้จัดวางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งผู้รับบริการภายใน - ภายนอกองค์กร และบุคลากร โดยยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2557-2559 มีดังนี้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย และ ทันสมัย (ICT Security and Modern) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งด้านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานได้แก่ เครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย เครื่องลูกข่าย เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องแท็บเล็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และทันสมัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพื่อการให้บริการธุรกรรมและข้อมูลต่างๆของกรมสรรพสามิตสามารถพัฒนาเป็นผู้นำของหน่วยงานราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการ อีกทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ทันการณ์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองรับแนวทางประชาคมอาเชียน (Service Innovation for all Partners and promote Digital Economy and AEC) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งในการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกสบาย รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการให้บริการของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้นวัตกรรมจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตสามารถได้รับประโยชน์ต่างๆนี้ไปร่วมกัน ซึ่งจะทำให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้นำในด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อร่วมผลักดัน e-Government และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ICT และข้อมูล ให้รองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นมาตรฐานสากล (Compatible with Law and International Standards) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งในการดำเนินงานให้ระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับมาตรฐานในการให้บริการที่เป็นสากล และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้นำแนวหน้าในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นที่พึ่งพอใจแก่ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานราชการต่างๆที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ICT Knowledge and Change Management) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งในการพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตทั้งองค์กร ให้สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเก่าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของการทำงานและการให้บริการของกรมสรรพสามิตรอบด้านให้เกิดนวัตกรรมและความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กำกับและติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ปีงบประมาณ 2557 – 2561
 • ปรับปรุงและทบทวนแผนแม่บทให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้าน Digital Economy


 • 14 มิ.ย. 59, 09.30 น. - 10.30 น. พิธีลงนามการทำสัญญา E-payment หอประชุมกรมสรรพสามิต
 • 13 มิ.ย. 59, 08.00 น. - 12.00 น. ประชุม Doing Business ทำเนียบรัฐบาล
 • 9 มิ.ย. 59, 11.00 น. - 12.00 น. MOU KTB ห้องประชุมราชวัตร
 • 7 มิ.ย. 59, 10.00 น. - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ห้อง 207 ตึก IT
 • 1 มิ.ย. 59, 13.30 น. - 14.30 น. ฟังการนำเสนอระบบแสตมป์ ห้องประชุมสรรพสามิต
 • 1 มิ.ย. 59, 11.00 น. - 12.00 น. ประชุม E-payment กับ ห้องประชุม 2
 • 23 พ.ค. 59, 08.00 น. - 16.30 น. ประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ" ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ