รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 09:18:24   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                  3,513.16                 (3,513.16)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        30,000.00                      0.00                      0.00                 30,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                  7,547.16                 (7,547.16)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,965,677.00              3,061,593.16               (529,985.00)             4,497,285.16 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  7,520.00                 (7,520.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                440,772.72               (440,772.72)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    255,400.00                806,958.00             (1,062,358.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                    255,400.00                      0.00               (255,400.00)                     0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00                693,808.72               (693,808.72)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         1,202,080.65                      0.00                      0.00              1,202,080.65 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      29,952,744.00                      0.00                      0.00             29,952,744.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (8,186,332.17)                     0.00                (63,795.79)            (8,250,127.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน                          82,800.00                      0.00                      0.00                 82,800.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                       (11,302.56)                     0.00                   (175.81)               (11,478.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                      98,000.00                      0.00                      0.00                 98,000.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                     (21,747.52)                     0.00                   (323.24)               (22,070.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         588,965.47                      0.00                      0.00                588,965.47 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (122,471.76)                     0.00                 (2,000.95)              (124,472.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    3,306,026.00                      0.00                (53,640.00)             3,252,386.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,398,757.31)                35,744.56                (19,188.14)            (1,382,200.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,564,850.00                      0.00               (709,803.36)               855,046.64 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (890,366.81)               293,644.21                (11,249.26)              (607,971.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       3,085,846.00                      0.00                (40,590.00)             3,045,256.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (556,813.83)                26,907.78                (25,965.81)              (555,871.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       97,169.00                      0.00                      0.00                 97,169.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      (8,605.06)                     0.00                   (825.26)                (9,430.32)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 09:18:24   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 7,148,649.09                      0.00               (256,822.68)             6,891,826.41 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (3,380,466.19)               214,246.63               (111,057.29)            (3,277,276.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       29,700.00                      0.00                      0.00                 29,700.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (18,637.83)                     0.00                   (322.88)               (18,960.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                            45,000.00                      0.00                      0.00                 45,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                        (5,056.20)                     0.00                   (191.12)                (5,247.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                 87,979.83                (87,979.83)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                 23,200.00                (23,200.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 36,755.70                (36,755.70)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (255,400.00)             1,495,715.00             (1,240,315.00)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    183.36                   (183.36)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    678.74                   (678.74)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                  3,486.00                 (3,486.00)                     0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (119,950.00)                     0.00                      0.00               (119,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                     27.16                    (27.16)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (30,000.00)                     0.00                      0.00                (30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (823,067.83)                     0.00                      0.00               (823,067.83)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    509,693.46                      0.00                      0.00                509,693.46 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (31,596,440.99)                     0.00                      0.00            (31,596,440.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,721,783.50)                     0.00                      0.00             (1,721,783.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                 (4,104.00)                (4,104.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (18.08)                     0.00                      0.00                    (18.08)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                   (850.00)                  (850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (325,900.00)                     0.00                (65,180.00)              (391,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (371,669.21)                     0.00                (68,194.53)              (439,863.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (739,215.00)                 1,500.00               (144,801.00)              (882,516.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (2,793,363.00)                     0.00               (527,419.00)            (3,320,782.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                    (2,660.00)                     0.00                 (2,593.16)                (5,253.16)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (4,608,902.00)                     0.00             (3,059,000.00)            (7,667,902.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 09:18:24   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4313010199 รายได้อื่น                               (960.00)                     0.00                 (2,566.00)                (3,526.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            60,000.00                 25,800.00                      0.00                 85,800.00 
5101010113 ค่าจ้าง                             1,627,000.00                325,400.00                      0.00              1,952,400.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   325,900.00                 65,180.00                      0.00                391,080.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         68,925.00                 13,785.00                      0.00                 82,710.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       79,228.00                 19,807.00                      0.00                 99,035.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            93,000.00                 21,000.00                      0.00                114,000.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                      12,841.00                      0.00                      0.00                 12,841.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   67,210.00                  6,548.00                      0.00                 73,758.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     8,250.00                  7,003.00                 (1,500.00)                13,753.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                    9,750.00                      0.00                      0.00                  9,750.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       11,130.00                255,372.84                      0.00                266,502.84 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        184,830.00                 42,720.00                      0.00                227,550.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             198,400.00                 26,400.00                      0.00                224,800.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     5,600.00                      0.00                      0.00                  5,600.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               51,390.00                 41,400.00                (20,700.00)                72,090.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                       7,600.00                  5,734.00                 (4,034.00)                 9,300.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         156,534.00                 38,080.00                      0.00                194,614.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   64,000.00                 16,000.00                      0.00                 80,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              135,905.61                 27,253.36                      0.00                163,158.97 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       4,794.78                    905.76                      0.00                  5,700.54 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            44,157.17                  9,528.41                      0.00                 53,685.58 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      15,949.00                  4,034.00                      0.00                 19,983.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   10,000.00                  2,500.00                      0.00                 12,500.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         1,000.00                      0.00                      0.00                  1,000.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       310,747.23                 63,795.79                      0.00                374,543.02 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                       856.36                    175.81                      0.00                  1,032.17 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                     1,574.47                    323.24                      0.00                  1,897.71 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     9,746.57                  2,000.95                      0.00                 11,747.52 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       93,465.43                 19,188.14                   (102.69)               112,550.88 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      54,794.69                 11,249.26                 (3,528.64)                62,515.31 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     126,478.84                 25,965.81                   (208.57)               152,236.08 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                       4,019.88                    825.26                      0.00                  4,845.14 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      534,791.42                111,057.29                   (855.88)               644,992.83 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        1,572.72                    322.88                      0.00                  1,895.60 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                       930.93                    191.12                      0.00                  1,122.05 
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ                  651,000.00                131,250.00                      0.00                782,250.00 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                 17,998.13                      0.00                 17,998.13 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 09:18:24   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า                        0.00                419,687.79                      0.00                419,687.79 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                 13,890.79                      0.00                 13,890.79 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                 43,431.93                      0.00                 43,431.93 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                      2,660.00                  2,593.16                      0.00                  5,253.16 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                        37.81                  4,954.00                      0.00                  4,991.81 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 2,734,875.00                527,419.00                      0.00              3,262,294.00 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                      (19.73)                     0.00                      0.00                    (19.73)
5210010118 TE-ภายในกรม                               960.00                  2,566.00                      0.00                  3,526.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00              9,595,119.61             (9,595,119.61)                     0.00