รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:19:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                 73,400.00                (71,900.00)                 1,500.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        20,000.00                      0.00                      0.00                 20,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00              3,115,600.16             (3,115,600.16)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                  4,930.00                 (4,930.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,160,791.61                330,827.28               (570,705.89)             1,920,913.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00              7,265,619.47             (7,267,119.47)                (1,500.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                 67,429.00                (67,429.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                514,332.80               (514,332.80)                     0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         14,085.30                569,656.50               (581,761.80)                 1,980.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                  1,574,320.33              6,259,730.27             (7,834,050.60)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         3,792,922.26                      0.00                      0.00              3,792,922.26 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                         8,251,528.38                      0.00                      0.00              8,251,528.38 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      25,151,226.00                      0.00                      0.00             25,151,226.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (7,230,891.07)                     0.00                (53,369.19)            (7,284,260.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      19,887,872.48                      0.00                      0.00             19,887,872.48 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (3,359,621.90)                     0.00                (42,242.65)            (3,401,864.55)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       3,647,304.32                      0.00                      0.00              3,647,304.32 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (946,532.26)                     0.00                (11,037.02)              (957,569.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,318,225.20                      0.00                      0.00              2,318,225.20 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,006,710.64)                     0.00                (15,530.78)            (1,022,241.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,716,550.00                      0.00                      0.00              1,716,550.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (684,227.67)                     0.00                (10,873.95)              (695,101.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,453,810.34                      0.00                      0.00              1,453,810.34 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (340,494.78)                     0.00                (12,388.11)              (352,882.89)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      419,899.00                      0.00                      0.00                419,899.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (419,897.00)                     0.00                      0.00               (419,897.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:19:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 5,904,457.45                      0.00                      0.00              5,904,457.45 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (3,265,990.10)                     0.00                (73,510.71)            (3,339,500.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      183,420.00                      0.00                      0.00                183,420.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (130,679.15)                     0.00                 (2,707.79)              (133,386.94)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           252,000.00                      0.00                      0.00                252,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (111,161.33)                     0.00                   (637.00)              (111,798.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                 64,383.32                (86,383.32)               (22,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                    (6,000.00)                12,000.00                 (6,000.00)                     0.00 
2101020101 จ/น อปท.                              (19,974.39)                20,030.50                (55,707.10)               (55,650.99)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                514,480.72               (514,480.72)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 34,945.80                (34,945.80)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (14,085.30)               581,761.80               (567,676.50)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    283.00                   (283.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    369.63                   (369.63)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (221,924.90)               416,776.46               (451,763.08)              (256,911.52)
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                        (21,000.00)                     0.00                      0.00                (21,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (20,000.00)                     0.00                      0.00                (20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,008,477.83)                     0.00                      0.00             (1,008,477.83)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                (8,251,528.38)                     0.00                      0.00             (8,251,528.38)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  1,518,601.67                      0.00                      0.00              1,518,601.67 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (44,992,021.78)                     0.00                      0.00            (44,992,021.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,797,580.49)                     0.00                      0.00             (2,797,580.49)
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า                    (16,552,997.00)                     0.00             (6,244,120.00)           (22,797,117.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                       (257,021.00)                     0.00               (183,790.00)              (440,811.00)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic                 (262,130.95)                     0.00                (95,606.59)              (357,737.54)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                    (6,586,375.00)                     0.00             (4,827,499.00)           (11,413,874.00)
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน                         (70,840.00)                     0.00                      0.00                (70,840.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                        (236.00)                     0.00                   (100.00)                  (336.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:19:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง                     (2,420.00)                     0.00                      0.00                 (2,420.00)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                  (87,571.62)                     0.00                (37,803.48)              (125,375.10)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                  119,098.16                 56,944.74                      0.00                176,042.90 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                   71,055.27                 51,068.96                      0.00                122,124.23 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                        (438,860.00)                     0.00               (977,600.00)            (1,416,460.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                        (244,792.00)                     0.00               (185,110.45)              (429,902.45)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง                            0.00                      0.00                    (25.00)                   (25.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                             12.88                      0.00                      0.00                     12.88 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                 (2,090.00)                (2,090.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                  (87,406.81)                     0.00                (73,707.69)              (161,114.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                         97,916.80                 74,044.18                      0.00                171,960.98 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                    (1,539.90)                     0.00                 (1,127.64)                (2,667.54)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                  (149,639.62)                     0.00                (94,126.26)              (243,765.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                       (94,140.00)                     0.00                (56,385.00)              (150,525.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (134,365.43)                     0.00                (51,114.73)              (185,480.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (17,225.00)                     0.00                 (4,800.00)               (22,025.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,033,257.31)                     0.00               (693,538.79)            (1,726,796.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (126,808.00)                     0.00               (134,681.28)              (261,489.28)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (2,652,383.47)                     0.00               (196,146.00)            (2,848,529.47)
4313010199 รายได้อื่น                                  0.00                      0.00                 (4,930.00)                (4,930.00)
5101010113 ค่าจ้าง                               403,922.54                202,800.00                      0.00                606,722.54 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                    94,140.00                 52,710.00                      0.00                146,850.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         46,000.00                 27,675.00                      0.00                 73,675.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       13,332.00                 13,584.00                      0.00                 26,916.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                             4,000.00                  4,000.00                      0.00                  8,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   14,950.00                  4,800.00                      0.00                 19,750.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    2,275.00                      0.00                      0.00                  2,275.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         89,520.00                 98,790.00                      0.00                188,310.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                  8,400.00                      0.00                  8,400.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                 50,915.00                      0.00                 50,915.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                          21,737.24                 32,158.39                      0.00                 53,895.63 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   21,000.00                 36,300.00                      0.00                 57,300.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                  7,500.00                      0.00                  7,500.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               34,813.87                 31,568.50                      0.00                 66,382.37 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       4,123.56                      0.00                      0.00                  4,123.56 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             3,565.47                  6,031.23                      0.00                  9,596.70 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       1,247.00                  1,271.00                      0.00                  2,518.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:19:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   12,000.00                  6,000.00                      0.00                 18,000.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         1,000.00                  2,000.00                      0.00                  3,000.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       105,016.82                 53,369.19                      0.00                158,386.01 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    83,122.65                 42,242.65                      0.00                125,365.30 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    21,717.99                 11,037.02                      0.00                 32,755.01 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       30,560.71                 15,530.78                      0.00                 46,091.49 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      21,397.10                 10,873.95                      0.00                 32,271.05 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      24,376.56                 12,388.11                      0.00                 36,764.67 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      143,931.22                 73,510.71                      0.00                217,441.93 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        5,328.28                  2,707.79                      0.00                  8,036.07 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                     1,253.43                    637.00                      0.00                  1,890.43 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    513,028.71                408,148.18                      0.00                921,176.89 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                23,134,616.34             14,015,769.00                      0.00             37,150,385.34 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   644,157.88                570,705.89                      0.00              1,214,863.77 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (402,423.74)                     0.00                      0.00               (402,423.74)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             35,832,037.98            (35,832,037.98)                     0.00