รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น                          Report Time  : 09:17:49   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        20,000.00                      0.00                      0.00                 20,000.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00              1,785,253.53             (1,785,253.53)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                  8,397.92                 (8,397.92)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         3,405,905.50                635,981.67               (977,331.63)             3,064,555.54 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                    49,140.00              3,416,594.49             (3,380,464.49)                85,270.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                272,949.40               (272,949.40)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                917,960.71               (917,960.71)                     0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              1,190,910.11             (1,190,910.11)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         4,274,182.03                      0.00                      0.00              4,274,182.03 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                        29,899,729.52                      0.00                      0.00             29,899,729.52 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      23,468,654.54                      0.00                      0.00             23,468,654.54 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (3,818,013.82)                     0.00                (52,211.35)            (3,870,225.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      30,199,129.15                      0.00                      0.00             30,199,129.15 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (4,757,293.11)                     0.00                (64,121.44)            (4,821,414.55)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร                      13,000.00                      0.00                      0.00                 13,000.00 
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร                      (3,295.62)                     0.00                    (27.60)                (3,323.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,012,009.41                      0.00                      0.00              1,012,009.41 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (130,131.74)                     0.00                 (3,438.12)              (133,569.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    3,151,945.00                      0.00                      0.00              3,151,945.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,741,064.13)                     0.00                (20,856.76)            (1,761,920.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      775,000.00                      0.00                      0.00                775,000.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (774,999.00)                     0.00                      0.00               (774,999.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 2,166,550.00                      0.00                      0.00              2,166,550.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (815,129.79)                     0.00                (12,785.08)              (827,914.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,572,733.34                      0.00                      0.00              1,572,733.34 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (384,232.96)                     0.00                (13,398.14)              (397,631.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                        5,564.00                      0.00                      0.00                  5,564.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      (5,563.00)                     0.00                      0.00                 (5,563.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                          6,400.00                      0.00                      0.00                  6,400.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น                          Report Time  : 09:17:49   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                     (6,399.00)                     0.00                      0.00                 (6,399.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        109,400.00                      0.00                      0.00                109,400.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (95,724.95)                     0.00                 (1,161.36)               (96,886.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 8,102,923.59                      0.00                      0.00              8,102,923.59 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (4,219,168.44)                     0.00               (103,846.65)            (4,323,015.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      748,470.00                      0.00                      0.00                748,470.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (652,189.34)                     0.00                 (2,887.67)              (655,077.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           252,000.00                      0.00                      0.00                252,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (111,161.33)                     0.00                   (637.00)              (111,798.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                122,799.83               (122,799.83)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                 22,000.00                (22,000.00)                     0.00 
2101020101 จ/น อปท.                              (82,450.00)                82,013.50               (166,490.80)              (166,927.30)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                      (1,120.00)                18,237.01                (17,117.01)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 53,605.82                (53,605.82)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              1,141,111.32             (1,141,111.32)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    693.00                   (693.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    209.95                   (209.95)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (281,514.31)               268,983.21               (117,774.39)              (130,305.49)
2112010199 เงินประกันอื่น                        (41,700.00)                     0.00                 (1,000.00)               (42,700.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (20,000.00)                     0.00                      0.00                (20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,096,025.58)                     0.00                      0.00             (1,096,025.58)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น               (29,899,729.52)                     0.00                      0.00            (29,899,729.52)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  3,943,197.14                      0.00                      0.00              3,943,197.14 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (59,558,927.22)                53,800.00                      0.00            (59,505,127.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,112,782.83)                     0.00                (53,800.00)            (2,166,582.83)
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ                   (116,660.00)                     0.00                      0.00               (116,660.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                        (17,021.00)                     0.00                (12,966.00)               (29,987.00)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์                            0.00                      0.00                (22,401.00)               (22,401.00)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic                 (164,698.33)                     0.00                (83,846.00)              (248,544.33)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                        (9,375.00)                     0.00                 (4,500.00)               (13,875.00)
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์                       (7,650.00)                     0.00                      0.00                 (7,650.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น                          Report Time  : 09:17:49   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี                          0.00                      0.00                 (3,588.00)                (3,588.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                      (7,124.00)                     0.00                 (6,589.00)               (13,713.00)
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น                     (10,944.00)                     0.00                 (6,397.87)               (17,341.87)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                  (51,636.00)                     0.00                (30,873.40)               (82,509.40)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                    1,925.70                    855.86                      0.00                  2,781.56 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                      263.96                    398.67                      0.00                    662.63 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                      (1,948,200.00)                     0.00             (2,487,300.00)            (4,435,500.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                      (1,247,170.78)                     0.00               (286,983.37)            (1,534,154.15)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                             13.43                      0.00                      0.00                     13.43 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (46,852.65)                     0.00                      0.00                (46,852.65)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (538,292.07)                     0.00               (270,004.90)              (808,296.97)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                        498,868.28                114,793.35                      0.00                613,661.63 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                        (5.93)                     0.00                     (8.97)                   (14.90)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                    (6,010.46)                     0.00                 (6,403.74)               (12,414.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (230,020.00)                     0.00               (115,010.00)              (345,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (164,566.88)                     0.00               (113,669.65)              (278,236.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (45,477.00)                     0.00               (119,903.61)              (165,380.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,263,932.64)                     0.00               (963,966.03)            (2,227,898.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (630,737.99)                     0.00               (294,481.67)              (925,219.66)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (3,827,485.00)                     0.00               (336,000.00)            (4,163,485.00)
4313010199 รายได้อื่น                            (14,727.01)                     0.00                 (8,397.92)               (23,124.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 58,500.00                      0.00                 58,500.00 
5101010113 ค่าจ้าง                               559,200.00                294,600.00                      0.00                853,800.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   226,020.00                113,010.00                      0.00                339,030.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         40,000.00                 20,000.00                      0.00                 60,000.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       20,044.00                 20,794.00                      0.00                 40,838.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            69,300.00                 29,900.00                      0.00                 99,200.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   20,380.00                 79,571.00                      0.00                 99,951.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     4,847.00                  1,570.00                      0.00                  6,417.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      10,100.00                      0.00                      0.00                 10,100.00 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                 38,762.61                      0.00                 38,762.61 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   10,150.00                      0.00                      0.00                 10,150.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        113,520.00                109,980.00                      0.00                223,500.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               1,600.00                  3,200.00                      0.00                  4,800.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     1,115.00                 11,354.00                      0.00                 12,469.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                          35,200.00                 50,500.00                 (5,500.00)                80,200.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   45,800.00                 45,800.00                      0.00                 91,600.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      8,500.00                 11,000.00                      0.00                 19,500.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 05.01.2022 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น                          Report Time  : 09:17:49   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               43,540.47                 40,322.31                      0.00                 83,862.78 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       2,657.35                  1,942.05                      0.00                  4,599.40 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             5,561.59                  5,442.29                      0.00                 11,003.88 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       3,688.00                  8,899.00                      0.00                 12,587.00 
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                     22,000.00                 22,000.00                      0.00                 44,000.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                    1,500.00                  1,500.00                      0.00                  3,000.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       102,738.49                 52,211.35                      0.00                154,949.84 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   126,174.44                 64,121.44                      0.00                190,295.88 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     6,765.38                  3,438.12                      0.00                 10,203.50 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       41,041.28                 20,856.76                      0.00                 61,898.04 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      25,157.72                 12,785.08                      0.00                 37,942.80 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      26,363.99                 13,398.14                      0.00                 39,762.13 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                      2,285.25                  1,161.36                      0.00                  3,446.61 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      204,644.55                103,846.65                      0.00                308,491.20 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        5,682.19                  2,887.67                      0.00                  8,569.86 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                     1,253.43                    637.00                      0.00                  1,890.43 
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร                           54.32                     27.60                      0.00                     81.92 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    637,602.77                302,177.14                      0.00                939,779.91 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 3,626,011.89              3,058,455.66                      0.00              6,684,467.55 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,214,100.63                968,933.71                 (5,500.00)             2,177,534.34 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                      (13.43)                     0.00                      0.00                    (13.43)
5210010118 TE-ภายในกรม                            15,611.53                  8,397.92                      0.00                 24,009.45 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             15,689,532.21            (15,689,532.21)                     0.00