รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 03.08.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม                         Report Time  : 09:42:55   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        10,000.00                      0.00                      0.00                 10,000.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00                184,186.71               (184,186.71)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                      6.13                     (6.13)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,617,671.70                470,028.80               (536,982.73)             1,550,717.77 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                     5,600.00                604,196.66               (601,686.66)                 8,110.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                135,300.00               (135,300.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                467,259.31               (467,259.31)                     0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00                610,665.31               (610,665.31)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           582,612.21                      0.00                      0.00                582,612.21 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                        11,092,273.98                      0.00                (27,408.68)            11,064,865.30 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      28,110,547.99                      0.00                      0.00             28,110,547.99 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (6,422,336.80)                     0.00                (59,687.68)            (6,482,024.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      18,504,207.20                      0.00                      0.00             18,504,207.20 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,471,010.12)                     0.00                (39,291.10)            (2,510,301.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                     896,151.81                      0.00                      0.00                896,151.81 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (313,557.19)                     0.00                 (5,074.57)              (318,631.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         691,624.00                      0.00                      0.00                691,624.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (81,674.03)                     0.00                 (2,349.62)               (84,023.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,843,820.00                      0.00                      0.00              2,843,820.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,297,836.07)                     0.00                (19,543.32)            (1,317,379.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      716,000.00                      0.00                      0.00                716,000.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (715,998.00)                     0.00                      0.00               (715,998.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 2,614,428.50                      0.00                      0.00              2,614,428.50 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (1,750,805.69)                     0.00                (13,135.43)            (1,763,941.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         190,633.34                      0.00                      0.00                190,633.34 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (84,158.42)                     0.00                 (1,659.71)               (85,818.13)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 03.08.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม                         Report Time  : 09:42:55   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       11,000.00                      0.00                      0.00                 11,000.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      (5,267.90)                     0.00                    (93.42)                (5,361.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 4,927,964.29                 53,800.00                      0.00              4,981,764.29 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,571,953.16)                     0.00                (62,450.27)            (2,634,403.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      181,300.00                      0.00                      0.00                181,300.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (180,507.51)                     0.00                   (356.73)              (180,864.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           102,000.00                      0.00                      0.00                102,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (101,998.00)                     0.00                      0.00               (101,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                 77,039.83                (77,039.83)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                 39,400.00                (39,400.00)                     0.00 
2101020101 จ/น อปท.                              (12,930.10)                12,930.10                 (8,051.00)                (8,051.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                 23,586.50                (23,586.50)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 39,851.06                (39,851.06)                     0.00 
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00                610,868.73               (610,868.73)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    152.00                   (152.00)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    203.42                   (203.42)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    611.22                   (611.22)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (101,132.71)               105,538.31                (65,701.27)               (61,295.67)
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                        (34,322.50)                     0.00                (18,990.00)               (53,312.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (681,625.78)                     0.00                (53,800.00)              (735,425.78)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น               (11,092,273.98)                27,408.68                      0.00            (11,064,865.30)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  1,072,273.32                      0.00                      0.00              1,072,273.32 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (42,203,014.99)                     0.00                      0.00            (42,203,014.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                   (179,968.84)                     0.00                      0.00               (179,968.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,856,366.37)                     0.00                      0.00             (3,856,366.37)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                        (62,024.00)                     0.00                (12,532.00)               (74,556.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 03.08.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม                         Report Time  : 09:42:55   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic                  (24,033.96)                     0.00                 (7,134.00)               (31,167.96)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                    (1,242,000.00)                     0.00               (216,000.00)            (1,458,000.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                      (6,713.84)                     0.00                   (198.00)                (6,911.84)
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง                   (399,045.80)                     0.00                      0.00               (399,045.80)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                    8,669.19                  1,179.34                      0.00                  9,848.53 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                   13,144.24                  2,285.32                      0.00                 15,429.56 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                      (4,795,200.00)                     0.00               (128,900.00)            (4,924,100.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                      (1,286,992.25)                     0.00               (121,531.99)            (1,408,524.24)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                       (700.00)                     0.00                      0.00                   (700.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                             (2.57)                     0.00                     (5.78)                    (8.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (600,230.16)                     0.00                (49,878.50)              (650,108.66)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                        514,796.90                 48,612.80                      0.00                563,409.70 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                      (293.40)                     0.00                    (51.42)                  (344.82)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                   (31,329.74)                     0.00                 (3,713.66)               (35,043.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (952,650.00)                     0.00               (105,850.00)            (1,058,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (550,021.94)                     0.00                (49,620.89)              (599,642.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (224,177.51)                 8,106.00                (35,306.00)              (251,377.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (3,241,126.92)                     0.00               (544,494.13)            (3,785,621.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (872,090.52)                     0.00                (75,653.80)              (947,744.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (4,253,743.00)                     0.00               (394,375.00)            (4,648,118.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 87,600.00                      0.00                 87,600.00 
5101010113 ค่าจ้าง                             1,089,177.42                122,300.00                      0.00              1,211,477.42 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   952,650.00                105,850.00                      0.00              1,058,500.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                        139,613.39                 15,785.00                      0.00                155,398.39 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       69,000.00                  5,702.00                      0.00                 74,702.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                       6,501.00                      0.00                      0.00                  6,501.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  120,100.00                 33,606.00                 (8,106.00)               145,600.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                       850.00                  1,700.00                      0.00                  2,550.00 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                    103,227.51                      0.00                      0.00                103,227.51 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       17,146.00                      0.00                      0.00                 17,146.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        567,150.00                 90,720.00                      0.00                657,870.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               7,300.00                      0.00                      0.00                  7,300.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    18,212.40                      0.00                      0.00                 18,212.40 
5104010104 ค่าวัสดุ                              213,458.00                 28,920.00                      0.00                242,378.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 18,000.00                      0.00                 18,000.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         177,560.00                 30,120.00                      0.00                207,680.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  153,760.00                 20,170.00                      0.00                173,930.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                     80,555.00                 21,000.00                      0.00                101,555.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 03.08.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม                         Report Time  : 09:42:55   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              206,993.73                 34,906.27                      0.00                241,900.00 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      22,926.84                  1,782.62                      0.00                 24,709.46 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            27,715.52                  4,996.00                      0.00                 32,711.52 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      33,378.00                  2,166.00                      0.00                 35,544.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         8,355.00                    620.00                      0.00                  8,975.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       525,646.98                 59,687.68                      0.00                585,334.66 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   346,015.17                 39,291.10                      0.00                385,306.27 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    44,689.06                  5,074.57                      0.00                 49,763.63 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    20,691.88                  2,349.62                      0.00                 23,041.50 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      175,314.52                 19,543.32                      0.00                194,857.84 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                     115,676.39                 13,135.43                      0.00                128,811.82 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      14,616.10                  1,659.71                      0.00                 16,275.81 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                         822.76                     93.42                      0.00                    916.18 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      549,283.54                 62,450.27                      0.00                611,733.81 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       13,763.25                    356.73                      0.00                 14,119.98 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                      7,833.34                      0.00                      0.00                  7,833.34 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                   182,876.19                      0.00                      0.00                182,876.19 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 4.00                      0.00                      0.00                      4.00 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    949,061.08                 87,366.07                      0.00              1,036,427.15 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 7,882,438.47                481,592.81                      0.00              8,364,031.28 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 3,167,737.78                536,982.73                      0.00              3,704,720.51 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                   (7,706.22)                     0.00                      0.00                 (7,706.22)
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00              5,458,743.58             (5,458,743.58)                     0.00