รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 04.11.2020 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:27:57   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                196,977.28               (196,977.28)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        20,000.00                      0.00                      0.00                 20,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00              3,363,309.54             (3,363,309.54)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         3,018,709.10              1,388,244.00               (252,854.40)             4,154,098.70 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00              8,832,175.94             (8,832,175.94)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                 53,336.00                (53,336.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                465,184.40               (465,184.40)                     0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                         11.75                      0.00                    (11.75)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                        216,330.00                302,190.40               (518,520.40)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                  1,352,425.45              3,805,459.88             (4,823,789.67)               334,095.66 
1105010105 วัสดุคงคลัง                        31,679,213.08                      0.00                      0.00             31,679,213.08 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      21,420,186.00                      0.00                      0.00             21,420,186.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (6,513,519.33)                     0.00                      0.00             (6,513,519.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      19,887,872.48                      0.00                      0.00             19,887,872.48 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,779,126.02)                     0.00                      0.00             (2,779,126.02)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       3,647,304.32                      0.00                      0.00              3,647,304.32 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (794,862.29)                     0.00                      0.00               (794,862.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,147,395.20                      0.00                      0.00              2,147,395.20 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (854,737.79)                     0.00                      0.00               (854,737.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,738,550.00                      0.00                      0.00              1,738,550.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (556,797.73)                     0.00                      0.00               (556,797.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,453,810.34                      0.00                      0.00              1,453,810.34 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (170,520.65)                     0.00                      0.00               (170,520.65)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      419,899.00                      0.00                      0.00                419,899.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (419,897.00)                     0.00                      0.00               (419,897.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 5,675,829.39                      0.00                      0.00              5,675,829.39 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 04.11.2020 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:27:57   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,585,409.80)                     0.00                      0.00             (2,585,409.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      141,180.00                      0.00                      0.00                141,180.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (94,623.09)                     0.00                      0.00                (94,623.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,771,979.00                      0.00                      0.00              1,771,979.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,771,925.00)                     0.00                      0.00             (1,771,925.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           252,000.00                      0.00                      0.00                252,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (102,407.84)                     0.00                      0.00               (102,407.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  1,124,751.66                      0.00                      0.00              1,124,751.66 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (83,197.98)                83,197.98                      0.00                      0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (130,163.17)                     0.00                      0.00               (130,163.17)
2101020101 จ/น อปท.                              (33,399.19)                     0.00                (10,670.00)               (44,069.19)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                738,336.83               (738,336.83)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                    (1,185.05)                 1,185.05                      0.00                      0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (42,234.42)                42,234.42                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (216,330.00)               518,520.40               (302,190.40)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    389.53                   (389.53)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    414.83                   (414.83)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง               (1,349,047.67)             1,349,047.67                      0.00                      0.00 
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (423,686.82)               536,826.38               (570,739.73)              (457,600.17)
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                        (14,700.00)                10,500.00                      0.00                 (4,200.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (20,000.00)                     0.00                      0.00                (20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,242,498.66)                     0.00                      0.00             (1,242,498.66)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                (36,067,723.50)                     0.00                      0.00            (36,067,723.50)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (36,901,873.28)                     0.00                      0.00            (36,901,873.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,797,580.49)                     0.00                      0.00             (2,797,580.49)
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า                              0.00                      0.00             (3,795,970.00)            (3,795,970.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                              0.00                      0.00               (133,114.00)              (133,114.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                             0.00                      0.00             (7,173,125.00)            (7,173,125.00)
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง                          0.00                      0.00                (21,654.20)               (21,654.20)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                        0.00                      0.00                (55,468.61)               (55,468.61)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                        0.00                 55,896.84                      0.00                 55,896.84 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 04.11.2020 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย                          Report Time  : 09:27:57   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                        0.00                 64,883.46                      0.00                 64,883.46 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                               0.00                      0.00               (227,440.00)              (227,440.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                               0.00                      0.00                (61,040.00)               (61,040.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                     11.75                      0.00                     11.75 
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                (60,006.81)               (60,006.81)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                              0.00                 24,416.00                      0.00                 24,416.00 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                         0.00                      0.00                 (1,644.04)                (1,644.04)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                         0.00                      0.00               (111,620.31)              (111,620.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00                (45,260.00)               (45,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00                (19,303.03)               (19,303.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00                 (3,250.00)                (3,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (540,690.82)              (540,690.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                (35,086.00)               (35,086.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (1,353,158.00)            (1,353,158.00)
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00                193,400.00                      0.00                193,400.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00                 45,260.00                      0.00                 45,260.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                 22,000.00                      0.00                 22,000.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                  5,134.00                      0.00                  5,134.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                  2,400.00                      0.00                  2,400.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                    850.00                      0.00                    850.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                      0.00                (33,456.85)               (33,456.85)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                      0.00                 (2,311.10)                (2,311.10)
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                      0.00                 (5,949.47)                (5,949.47)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                      0.00                   (517.00)                  (517.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                404,976.72                      0.00                404,976.72 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00             12,398,399.91                      0.00             12,398,399.91 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                252,854.40                      0.00                252,854.40 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00             (1,349,047.67)            (1,349,047.67)
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             35,158,013.61            (35,158,013.61)                     0.00