รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 14.11.2019 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร                           Report Time  : 10:02:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                 37,546.74                (37,546.74)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                         7,500.00                      0.00                      0.00                  7,500.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00              1,010,699.13             (1,010,699.13)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 26,700.00                (26,700.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         7,575,220.19              6,077,656.21             (5,314,242.27)             8,338,634.13 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00              1,235,844.69             (1,235,844.69)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                       6,000.00                132,778.00               (138,778.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     32,700.00                488,338.60               (521,038.60)                     0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          8.41                      0.00                     (8.41)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                        197,044.80                424,071.80               (621,116.60)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           169,261.24                      0.00                      0.00                169,261.24 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       6,002,558.00                      0.00                      0.00              6,002,558.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (1,509,488.79)                     0.00                      0.00             (1,509,488.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      13,166,067.37                      0.00                      0.00             13,166,067.37 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,804,859.27)                     0.00                      0.00             (2,804,859.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       3,045,347.78                      0.00                      0.00              3,045,347.78 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (1,192,493.38)                     0.00                      0.00             (1,192,493.38)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,082,117.00                      0.00                      0.00              2,082,117.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,204,126.89)                     0.00                      0.00             (1,204,126.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    5,342,705.04                      0.00                      0.00              5,342,705.04 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (5,342,697.04)                     0.00                      0.00             (5,342,697.04)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 2,424,309.46                      0.00                      0.00              2,424,309.46 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (1,422,413.88)                     0.00                      0.00             (1,422,413.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         468,266.34                      0.00                      0.00                468,266.34 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (209,026.80)                     0.00                      0.00               (209,026.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       10,714.25                      0.00                      0.00                 10,714.25 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 14.11.2019 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร                           Report Time  : 10:02:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (10,712.25)                     0.00                      0.00                (10,712.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 4,737,187.06                      0.00                      0.00              4,737,187.06 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,794,379.67)                     0.00                      0.00             (2,794,379.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      311,502.00                      0.00                      0.00                311,502.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (311,497.00)                     0.00                      0.00               (311,497.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                          450,098.70                      0.00                      0.00                450,098.70 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                     (450,097.70)                     0.00                      0.00               (450,097.70)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           102,000.00                      0.00                      0.00                102,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (101,998.00)                     0.00                      0.00               (101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                 23,156,043.92              4,074,576.08                      0.00             27,230,620.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              4,074,576.08             (4,074,576.08)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                      (2,000.00)             5,008,118.47             (5,006,118.47)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (1,503,292.39)             5,006,118.47             (4,074,576.08)              (571,750.00)
2101020101 จ/น อปท.                               (6,673.60)                 6,673.60                (29,779.00)               (29,779.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                 40,487.03                (40,487.03)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (58,769.83)                58,769.83                      0.00                      0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (3,439.69)                 3,439.69                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (236,385.66)               660,457.46               (424,071.80)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    640.86                   (640.86)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 46,899.90                (46,899.90)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                       (8.41)                     8.41                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (91,052.70)                56,050.64                (95,446.82)              (130,448.88)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (712,545.50)                26,700.00                (53,400.00)              (739,245.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                     (7,500.00)                     0.00                      0.00                 (7,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,096,973.23)                     0.00                      0.00             (1,096,973.23)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                (10,075,897.93)                     0.00                      0.00            (10,075,897.93)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (36,117,481.20)                     0.00                      0.00            (36,117,481.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,020,840.75)                     0.00                      0.00             (2,020,840.75)
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ                          0.00                      0.00                 (7,560.00)                (7,560.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                              0.00                      0.00               (101,169.10)              (101,169.10)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic                        0.00                      0.00                 (2,205.50)                (2,205.50)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                             0.00                      0.00               (170,000.00)              (170,000.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                           0.00                      0.00                 (1,056.00)                (1,056.00)
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง                          0.00                      0.00               (116,549.14)              (116,549.14)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                        0.00                      0.00                 (6,330.53)                (6,330.53)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 14.11.2019 
User name     : 0306F04                            หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร                           Report Time  : 10:02:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                        0.00                  2,024.37                      0.00                  2,024.37 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                        0.00                  2,733.76                      0.00                  2,733.76 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                               0.00                      0.00               (470,500.00)              (470,500.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                               0.00                      0.00               (187,925.52)              (187,925.52)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      8.41                      0.00                      8.41 
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                (65,171.00)               (65,171.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                              0.00                 75,170.21                      0.00                 75,170.21 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                         0.00                      0.00                    (61.00)                   (61.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                         0.00                      0.00                 (5,679.13)                (5,679.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00               (108,550.00)              (108,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00                (65,667.83)               (65,667.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00                 (2,500.00)                (2,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00             (5,318,915.83)            (5,318,915.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (131,649.21)              (131,649.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (5,946,007.00)            (5,946,007.00)
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00                218,100.00                      0.00                218,100.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00                108,550.00                      0.00                108,550.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                 29,785.00                      0.00                 29,785.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 17,292.00                      0.00                 17,292.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                  2,500.00                      0.00                  2,500.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                      0.00                 (3,439.69)                (3,439.69)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                146,819.21                      0.00                146,819.21 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00              1,048,538.45                      0.00              1,048,538.45 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00              5,314,242.27                      0.00              5,314,242.27 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                     (8.41)                    (8.41)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             35,462,915.37            (35,462,915.37)                     0.00