- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สาขาบริหารธุรกิจ
DREXEL UNIVERSITY
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
- พ.ศ. 25560 - 2562 รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
- พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
- พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
- พ.ศ. 2557 - 2558 สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
- พ.ศ. 2554 - 2557 สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
- 5 ธันวาคม 2558

ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- 5 ธันวาคม 2555 ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- 5 ธันวาคม 2552 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 5 ธันวาคม 2547 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม 2544 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ii-amtong@hotmail.com