ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

บททั่วไป

          เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (www.excise.go.th)  ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันใช้บังคับและเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ใช้บังคับแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

          เว็บไซต์นี้มีกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

เงื่อนไขการใช้

          กรมสรรพสามิตจัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น 

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

          เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) กรมสรรพสามิตจึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ  และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่ากรมสรรพสามิตเห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
          โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจ หรือการค้าใดๆ  ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้  กรมสรรพสามิตและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

          กรมสรรพสามิต สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ  นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

          การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น กรมสรรพสามิตมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และกรมสรรพสามิตไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

          ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตยกเว้นกรณีที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
          ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต (“www.excise.go.th”) ได้โดยเพียงแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อกรมสรรพสามิตเป็นหนังสือ แต่ท่านจะเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมสรรพสามิต แล้ว และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
          กรมสรรพสามิตมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  และกรมสรรพสามิตไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

          ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย