กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียด
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓ กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗ กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘ กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙ กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐ กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑ กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒ กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓ กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๔ กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕ กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๙ กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียด
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศลตามพระราชบัญญัต
ิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียด
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสัยภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield)
ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายแแกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีไว้แล้ว ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕ กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหารหรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งคืนและการทำลายสินค้าที่นำมาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘ การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๙ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๑ การอนุญาตการผลิตยาสูบ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๒ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมรับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าขอบเดือนจากเดือนถัดจากเดือนที่แล้วนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมหลักประกัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๓ กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๔ กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๕ กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๖ การตีความประเภทสินค้าน้ำมันพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๗ หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๘ หลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๙ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ของผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๐ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๑ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๒ หรับสินค้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประสงค์จะนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๓ ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๕ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๖ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๗ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๘ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลยเซีย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๙ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.)ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๐ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๑ กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๓ กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขสำหรับรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๙ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดตัว ในสถานบริหารเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๐ กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๑ กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๓ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการครองครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วันที่ประกาศ รายละเอียด
การควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
การควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐      
การเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐      
การตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ที่น้ำน้้ามันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วิธีการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ การค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์มัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ การควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓ การจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ การออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบังครับชำระภาษีค้าง โดยการยึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ การเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗ การใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
       
       
       

ลำดับที่ ที่ เรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียด
๕๑๐/๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๐๙/๒๕๖๐ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐