- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A : University of New   Haven สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อธิบดีกรมสรรพสามิต
- พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2554 - 2557 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2552 - 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2551 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2540 - 2541 เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่าย ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป ณ กรุงลอนดอน
- 5 ธันวาคม 2558 เหรียญจักรพรรดิมาลา
- 5 ธันวาคม 2556 มหาวชิรมงกุฏ
- 5 ธันวาคม 2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก   
- 5 ธันวาคม 2550 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
- 5 ธันวาคม 2547 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2543 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
- 5 ธันวาคม 2541 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2538 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2411921
kumpung@mof.go.th