ทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของ "กรมสรรพสามิต"

ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2557 2558 2559
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 89.65 88.75 88.23
2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับรับบริการ 1.22 1.51 1.46
3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 79.21 80.87 80.10
4 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.07 2.61 3.53
ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2557 2558 2559
1 จำนวนช่องทางการให้บริการ 5 5 5
2 จำนวนนวัตกรรมบริการลูกค้า 14 14 14
3 จำนวนคำชมเชยจากผู้รับบริการทั่วประเทศ เป้า 30,000 40,000 65,000
ผล 53,230 65,725 83,500