- ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration) จาก University of North Carolina
   at Chapel Hill ด้วยทุนกระทรวงการคลัง
- ปริญญาโท MBA จาก Carnegie Mellon University, USA ด้วยทุนกพ.
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (ภาคบัณทิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
- พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
- มี.ค. 2558 – พ.ค. 2559 สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
- ก.ค. 2557 - มี.ค. 2558 สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
- ธ.ค. 2555- ก.ค. 2557 เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต
- ธ.ค. 2548 – ธ.ค. 2555 นักวิชาการภาษี สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
- มี.ค. 2545 – ธ.ค. 2548 นักวิชาการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2556 รางวัลข้าราชการต้นแบบของสำนักงานก.พ.
- 2555 รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของสำนักงาน ปปช.
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของกระทรวงการคลัง
- 2553 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมสรรพสามิต
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
- 2557

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

- 2546 หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
2557- ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การสุรา

2557-2558 คณะอนุกรรมการติดตามตัวชี้วัด โรงงานไพ่
Ownership and its Impact on Coping with Financial Crisis: Differences in State-,Mixed-, and Privately-Owned Enterprises in Thailand, O’Neill, Rondinelli and Wattanakul, Asia Pacific Journal of Management 2004.
กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
022415600 ต่อ 52211
-