ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษ

DCIO กรมสรรพสามิต

Dr.Tlbprdee Wattanakul

กรมสรรพสามิต
ดร.ธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี