สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธีสายใจไทย

2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดย นางวงเดือน กุลวรางกูร เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

การประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยการประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.พะโต๊ะ

18 มีนาคม 2564 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตืพื้นที่ชุมพรเ ข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ที่ อบต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.เขาทะลุ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าพน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต โดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment