ท่านสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรมอบนโยบายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

เมื่อวันที่3มกรามคม 2560 นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์  สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

  มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร


  • 41904.jpg

 

 

  • 41903.jpg

 

  • 41906.jpg

 

 

 

  •    41905.jpg