สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

 

ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

                                                                                                               

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.pngตุลาคม 2563 

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2564

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.pngมีนาคม 2564 

bullet_blue.pngเมษายน 2564

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

bullet_blue.pngกันยายน 2564

 

bullet_blue.pngตุลาคม 2563 

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563  

bullet_blue.pngธันวาคม 2563

bullet_blue.pngกราคม 2564

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.pngมีนาคม 2564

bullet_blue.pngเมษายน 2564

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

bullet_blue.pngกันยายน 2564

 

 

 

  

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

                                                                                                               

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2563

bullet_blue.pngกันยายน 2563 

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563 

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563  

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563 

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

 bullet_blue.pngเมษายน 2563

 bullet_blue.pngมีนาคม 2563 

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 263 

bullet_blue.pngมกราคม 2563 

bullet_blue.pngธันวาคม 2562 

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562 

bullet_blue.pngตุลาคม 2562  

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563 

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563 

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

 bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

 bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

 bullet_blue.pngเมษายน 2563 

bullet_blue.pngมีนาคม 2563 

 bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563 

bullet_blue.pngมกราคม 2563 

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562 

bullet_blue.pngตุลาคม 2562