สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร  

ที่อยู่

            ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ 1 ถ.จักรีประพาส ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

เบอร์โทรศัพท์   

             0 7751 1184      เบอร์ภายใน 783012

เบอร์แฟกซ์  

             0 7751 1111

อีเมล์

             chumporn@excise.go.th