สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

 

 

webportal16200001893.png การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ชุมพร-ระนอง  เรื่อง ขั้นตอนการตรวจน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ บริษัท IRPC ชุมพรส่งด่านศุลกากรระนอง ผ่าน(webex) วันที่ 1 กันยายน 2564

 webportal16200001893.png ขั้นตอนการนำเข้าส่งออกสุรา

 webportal16200001893.png ารจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ชุมพร-ระนอง  เรื่องการตรวจน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร  และ การตรวจน้ำมันส่งออกนอกราช

อาณาจักร ณ ด่านระนอง

webportal16200001893.png วิธีทำให้อายุยืน

webportal16200001893.png ความผิด พ.รz.บ. คอมพิวเตอร์

webportal16200001893.png10 ข้อต้องรู้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

webportal16200001893.pngพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

webportal16200001893.pngเทคนิคการจัดการและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

webportal16200001893.pngช็อปลดภาษี

webportal16200001893.pngความรู้อาเซียน (ASEAN)

webportal16200001893.pngความรู้ใกล้ตัวพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

webportal16200001893.pngระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยแนวปฏิบัติในกาควบคุมและตรวจสอบการยกเว้นภาษีสุราฯ