ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตประจำโรงกลั่นนำ้มัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นายละนอง  แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วย นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตประจำโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564