ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตประจำ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา

นายละนอง  แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วย นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตประจำโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564