กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ  อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  โดยพร้อมเพรียงกัน