ประชาชน/ผู้เสียภาษี > มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
  

 คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

         uatucm430898.jpg                                                      uatucm430897.jpg

                  ฉบับภาษาไทย                                                                      ฉบับภาษาอังกฤษ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 

                    uatucm431090.png

รายงานผลการจัดเก็บภาษีปี 2555

พิกัดอัตราภาษี