เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 โครงสร้างหน่วยงาน และการแบ่งส่วนงานภายใน

 

ผู้บริหาร

sirigaet.jpg

นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย์
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี2

 

 ฝ่ายอำนวยการ

 

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายปราบปราม 

 

ฝ่ายกฎหมาย

  

 

      
พิชพงษ์.jpg เอกสิทธิ์.jpg    วีระ.jpg  เตชทัต.jpg

นายพิชญ์พงษ์  ปัญญาภัคพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

 

นายเอกสิทธิ์  เพ็ชรสันทัด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายวีระ กิติยานนท์ 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายเตชทัต  วรทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

ThaiOil.jpg

Esso.jpg

PTT.jpg

PTTRongpee.jpg

TPX.jpg

Thailube.jpgZYBoss.jpg

Thaioil 

Esso

ปตท. เขาบ่อยา

ปตท. บ้านโรงโป๊ะ

TPX

 Thailube

ซี.วายบอสส์

รูปภาพ1.jpg รัชกร.jpg  จิรพัฒน์.jpg กิตติวัฒน์.jpgมะนนท์.jpg  อดิศักดิ์.jpg สุุทธิรัตน์.jpg 

ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางสาวรัชกร  พันนายัง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

ส.ต.ท. จิรพัฒน์  แก้วอุไร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายกิตติวัฒน์  สุขสวัสดิ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายมะนนท์ เสวิกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  ม่วงเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายสุทธิรัตน์  กาญจนสิงห์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg