เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 S__2629957.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

นายปรีดา  บุญภา

Mr. Preeda  Boonpa

ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 
Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg