ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"

นายพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมสรรพสามิต