ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > กฏหมายน่ารู้
  

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ความรู้เกี่ยวกับสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และกฏหมายอื่น คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (Knownledge management - KM) ความรู้เกี่ยวกับ ยาสูบ ตาม พรบ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ดาวน์โหลด

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และประชาชนควรรู้ คลิ๊กที่นี่

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  คลิ๊กที่นี่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดาวน์โหลดที่นี่

ความรู้เรื่อง  "สุรากลั่นชุมชน"  คลิ๊กที่นี่

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ คลิ๊กที่นี่

ข้าราชการถึงแก่ความตายทายาทจะได้รับเงินจากทางราชการ คลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ คลิกที่นี่

หลักธรรมาภิบาล คลิกที่นี่

กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลด

การรัดการความรู้ (Knownledge management - KM) เรียนรู้ภาษาอาเซียน ดาวโหลด

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต

ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่

พระราชบัญญัตความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คลิกที่นี่

พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   คลิกที่นี่