เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี1

 

ผู้บริหาร

 

 S52256815_n.jpg

นางสาววรางคณา  สิงหะไกรวรรณ

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี1

 
       
3930100240280.jpg 3.Nopadol1-chon1.jpg 4.Pasert1-chon1.jpg 5.Apinan1-chon1.jpg

 นางดวงฤดี เขาทอง

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

 

นายนพดล  พิพัฒน์นภาพร

นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายประเสริฐ   นุชผดุง

นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

 

นายอภินันท์  สุเมธี

นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

       

 

STRUC CH1.png    

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg