เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2551)

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยสุรา  กฎหมายว่าด้วยยาสูบ   กฎหมายว่าด้วยไพ่  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
2. ตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
3. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผน  การกำกับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  และงานสารสนเทศของกรม
5. บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

การแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต

1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สำนักกฎหมาย
4. สำนักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม
5. สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
6. สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
7. สำนักบริหารการคลังและรายได้
8. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
9. สำนักแผนภาษี
10 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10
11. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
12. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน
15. กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
16. กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน ดังนี้

         1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
         2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
         3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
 
 
1. ฝ่ายอำนวยการ 
       1.1 ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
       1.2 การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
       1.4 การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
       1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       1.6 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
       1.7 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
       1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
       2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
       2.2 การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
       2.3 ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
       2.4 ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
       2.5 การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
       2.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ การพิจารณาการ ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
       2.7 พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง2.8 ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
       2.8 กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
       2.9 การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
       2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  
 
3. ฝ่ายปราบปราม
       3.1 วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
       3.2 สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
       3.3 ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
       3.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกำหมายสรรพสามิต
       3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
4. ฝ่ายกฎหมาย
      4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
      4.2 การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี
      4.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
      4.4 การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย