สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการจัดเก็บภาษี/ผลการปราบปราม

    
 

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

 

ปีงบประมาณ: 2563 | 2562 | 2561 | 2560 

 

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562
มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563
เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2563
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2562
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561
เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2561
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560
เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2560
กลับด้านบน

 

 

    
 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

 

ปีงบประมาณ: 2563 | 2562 | 2561 | 2560 

 

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562
มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563
เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563
สรุปผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2563
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562
สรุปผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2562
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561
เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
สรุปผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2561
กลับด้านบน

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560
เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560
สรุปผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2560
กลับด้านบน