สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่เชียงราย (KM)


การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2567

    - การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน
    - การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2566

    - การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันการทรมานละอุ้มหายฯ
    - การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการขอยกเลิกเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก
   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2565

   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2564

   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2563

   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2562

   (ปรับปรุงล่าสุด)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2561

   (ปรับปรุงล่าสุด)