สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่เชียงราย (KM)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2566

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2565

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2564

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2563

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2562

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน ประจำปี 2560

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

 

การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน ปี 2559

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

 การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2558

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2557

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2557

   (ปรับปรุงล่าสุด)
 

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2557

   (ปรับปรุงล่าสุด)