สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

งบทดลอง ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566

2

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3

การจัดการเรื่องร้องเรียน

การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2563

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 2563

5

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน