สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(วันที่ประกาศ: 28 พ.ย. 2566)

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 20 ก.ค. 2566)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 13 ก.ค. 2566)

ระกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 28 มิ.ย. 2566)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 12 มิ.ย. 2566)

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 25 พ.ย. 2565)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 15 พ.ย. 2565)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการปฏิบัติ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 10 พ.ย. 2565)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

(วันที่ประกาศ: 2 พ.ย. 2565)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

(วันที่ประกาศ: 20 ต.ค. 2565)