สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

120959.jpg

หารือแกนนำเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 6 และ 12 กันยายน 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมหารือแกนนำเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือและเตรียมความพร้อมการจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ผลิต จำหน่าย และการบริโภคสุราและยาสูบ ระดับพื้นที่

310859.jpg

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฏหมาย

วันที่ 31 ส.ค.2559   สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ต อ.เมืองเชียงราย และมอบให้สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะปลูกและบ่มใบยาสูบ จัดโดยสำนักงานยาสูบจังหวัดเชียงราย ณ สถานีใบยาป่าก่อดำ อ.แม่ลาว ในการนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ประกาศเรื่องบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับอุดม มัธยม และอาชีวศึกษา" , "การเพาะปลูกและบ่มใบยาของชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ" และ "คู่มือการตรวจสอบสุรากลั่นชุมชน" ให้แก่ผู้เข้าอบรม

250859-10.jpg

ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

230859-12.jpg

ประชุมผู้รับอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่ 23 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดำเนินการจัดประชุมผู้รับอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อซักซ้อมระเบียบวิธีปฏิบัติการทำและขายสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการสุราชุมชนกว่า 100 ราย เข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสรรพสามิต ตามนัย หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0604/ ว 447 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559  ในการนี้ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและ สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขาได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุมจนเป็นที่พอใจ  

160859.jpg

ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต และคณะ  ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจจุดตรวจปล่อยน้ำมันส่งออก ด่านแม่สายและด่านเชียงแสน และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 

120859-18.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น ท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

05082559.jpg

ร่วมพิธี "วันรพี ประจำปี พ.ศ.2559"

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรเข้าร่วมพิธี "วันรพี ประจำปี พ.ศ.2559" เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  ในการนี้ได้มอบหมายให้ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย และสรรพสามิตพื้นที่่สาขาเชียงของ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลจังหวัดเทิง อำเภอเทิง

040859.jpg

กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ

วันที่ 4 ส.ค.2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายกฎหมายร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และเข้าร่วมรับฟังเวทีการแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย ในการนี้นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นธานในพิธี

280759-6.jpg

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี 

cafe.jpg

ประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย (ระดับประถมศึกษา)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา(ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 6 โดยมีนายอาคม  สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดทำแผนที่บริเวณใกล้เคียงบริเวณสถานศึกษา(Zoning) ระดับประถมศึกษาซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-4 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมกันจัดทำเสนอต่อที่ประชุม